In de september-uitgave van Vakblad natuur, bos en landschap (beheerdersdag-special),verscheen een artikel over het 750-jarig bestaan van IJssellandschap.
Buiting Advies heeft in 2007 een start gemaakt met een beheerplan voor de ruim 1.200 hectare bos van IJssellandschap. Hier is de visie ontstaan voor de verschillende functies van bossen. In 2014 is de beheervisie in samenspraak met IJssellandschap nog verder aangepast, zoals directeur Jaap Starkenburg het mooi verwoordt: “We zijn in die nieuwe visie bovendien afgestapt van het ‘klassieke’ geïntegreerd bosbeheer. Wij willen nu niet meer alles overal een beetje maar hebben keuzen gemaakt per gebied voor een van de vijf functies productie, natuur, parkbos, landschapsbosjes en recreatiebos. We hebben alle delen van het bos een van die functies gegeven met een bijbehorende set van beheermaatregelen. Onze mensen maken een ronde voor de werkzaamheden en zorgen er voor dat elke vijf jaar een blok aan de beurt komt. Met deze aanpak zoeken we de variatie dus niet binnen de percelen maar in het hele landschap.” Leest u hier het gepubliceerde artikel.
Buiting Advies feliciteert IJssellandschap met haar jubileum.

Van de Haar Groep en Buiting Advies hebben de Heemprijs 2017 gewonnen. Ze wonnen met hun project in Kroondomein Het Loo waar ze graslanden verschraald hebben en deze ingezaaid hebben met Heem-mengsel.

Heem in het Kroondomein

Kroondomein Het Loo had al jaren de wens om de biodiversiteit in hun graslanden te verhogen. Van de Haar Groep en Buiting Advies zijn samen de uitdaging aangegaan om in een pilot op twee proeflocaties de biodiversiteit te verhogen. De percelen zijn afgeplagd met een ‘Field Top Maker’ en vervolgens ingezaaid met kruidenrijk Heem-mengsel (mengsel van inheemse bloemen en kruidensoorten). Omdat het om een pilot ging, is er op verschillende percelen ook geëxperimenteerd met bijvoorbeeld de toevoeging van kalk en verschillende beheermethoden. De resultaten zijn goed: de percelen zijn kruidenrijker, kleurrijker en de ecologische waarde heeft een flinke impuls gekregen!

Goede samenwerking als basis

De jury, bestaande uit Landschapskunstenaar Jeroen van Westen, Roel ter Horst van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Joan Almekinders van Bureau Zus, beoordeelde het project als beste van vijf inzendingen. De samenwerking tussen de opdrachtgever, groenaannemer en ecoloog was vanaf het begin af aan al goed en dat is ook terug te zien in het resultaat. En zoals de jury ook constateerde: “In de uitvoering zie je ook duidelijk de visie van de ecoloog (Buiting Advies) terug en in het resultaat is dit helemaal tot uiting gekomen.”

Bijzondere buitenruimtes

Naast Van de Haar Groep en Buiting Advies deden nog vier andere inzendingen een gooi naar de Heemprijs 2017. Binder Groenprojecten (Huis van Hilde in Castricum), Koninklijke Ginkel Groep (Buitenruimte NIOO), Verhoeve Groen (Meerstad, Groningen) en Jonkers Hoveniers (De Groene Vallei, Boxtel) streden ook mee om de gewilde trofee.  Al deze projecten zijn een toonbeeld van vakmanschap dat zich uit in bijzonder buitenruimten en vormen met recht  een toonbeeld van de slogan van Heem: “Brengt natuur dichterbij.”

Wil je meer weten over het project? Kijk dan op de projectpagina op de website van Heem.

Ook op de website van het Kroondomein het Loo is het project beschreven.

Door essentaksterfte is inmiddels een groot deel van de essen (Fraxinus Excelsior) in Nederland aangetast, of zelfs al gestorven. Dat zorgt voor een ernstige aantasting van het landschap, hoge kosten en een grote opdracht voor de beheerders om hiermee om te gaan. Heem heeft strategieën opgesteld om op een planmatige manier essentaksterfte aan te pakken.

Drie omvormingsstrategieen bij essentaksterfte

We hebben drie verschillende strategieën opgesteld; voor lanen, parken & recreatiegebieden en wegbeplantingen. De strategieën bestaan uit een stappenplan, waarmee een concreet plan van aanpak voor het betreffende gebied kan worden opgesteld. Van inventarisatie en inrichtingsplan tot concrete maatregelen en vervolgbeheer. Daarbij houden we rekening met de landschappelijke kwaliteit, het ecologisch functioneren en de veiligheid van het gebied.

Factsheets

De drie omvormingsstrategieën hebben we samengevat in drie verschillende factsheets, met daarbij een vierde factsheet over essentaksterfte in het algemeen.

Planmatige aanpak

Het grote voordeel van deze strategieën is de planmatige aanpak. Hierdoor krijgen beheerders grip op de grote opdracht die ontstaat door het massaal afsterven van essen. Nog een voordeel: de Heem-aanpak maakt naar buiten toe duidelijk wat u in de komende jaren binnen een bepaald gebied gaat doen. Ten slotte voldoet u met de HEEM-strategie aan de eisen van de Wet natuurbescherming.

Één aanspreekpunt bij essentaksterfte

Heeft u te maken met essentaksterfte en zoekt u één aanspreekpunt? Wij kunnen u helpen met het opstellen van een strategie voor úw situatie, maar ook de uitvoering kunnen we overnemen. Met andere woorden: wij kunnen u bij alle stappen van de strategie van dienst zijn: van inventarisatie en advies tot beheer en monitoring. Door de samenwerking met vier ecologische adviesbureau’s en acht groenaannemers zijn onze partners gevestigd door heel Nederland. Zo kunnen we u overal van dienst zijn! Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft, of aan de slag wil met essentaksterfte in uw gebied.

Landgoed de Ullerberg, gelegen op de Veluwe, heeft een golfbaan aangelegd. De golfbaan ligt niet zomaar op een locatie, deze bevindt zich namelijk op een afgedekte vuilstort. Eerst was men voornemens dit terrein met dennenbomen in te planten. Tijdens het maken van de plannen kwam Buiting Advies tot de ontdekking dat op deze afgedekte hellingen en rondom de vuilstort bijzondere plantensoorten groeien. Als de Ullerberg met dennenbomen zal worden beplant, zouden deze bijzondere planten en diersoorten van open gebieden op termijn verdwijnen. Gelukkig voor de aanwezige planten, zandhagedissen, sprinkhanen en vlinders ging dit plan niet door en wordt een golfbaan gecombineerd met schrale graslanden en heide.

De beheerder van de Ullerberg heeft op de voormalige vuilstort jarenlang een beheer van maaien en afvoeren uitgevoerd. Ideaal voor de vestiging van struikhei, maar ook gewone dophei, stekelbrem en zandblauwtje doen het erg goed op de Ullerberg. Alle reden dus om tijdens de aanleg van de golfbaan rekening te houden met deze soorten. Ook op de toekomstige golfbaan is men immers gebaat bij paars bloeiende heide, die wordt afgewisseld met zandblauwtjes en de geel bloeiende stekelbrem.

Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn de waardevolle vegetaties ingemeten met behulp van gps. Daarna zijn deze locatie gemarkeerd met paaltjes en linten om beschadiging te voorkomen tijdens werkzaamheden.

Naast de golfbaan zijn op de Ullerberg ook verbindingszones voor reptielen en andere aan heide gebonden soorten aangelegd. Via deze zones kunnen andere dieren en planten de Ullerberg bereiken, dit maakt de waarde van de Ullerberg nog groter.

De komende jaren zal blijken hoe de golfbaan en de verbindingszones zich gaan ontwikkelen, de start is in ieder geval goed.

Voor gemeente Horst aan de Maas voert Buiting Advies inventarisaties uit. Dit om ervoor te zorgen dat de gemeente altijd beschikt over recente flora- en faunagegevens. Door een vinger aan de pols te houden kan gemeente Horst aan de Maas tijdig het maaibeheer van de bermen in het buitengebied bijstellen als ergens bijvoorbeeld beschermde of zeldzame soorten staan. Maar ook probleemsoorten als reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop worden op deze wijze in de gaten gehouden.

In mei van dit jaar vonden de ecologen van Buiting Advies de landelijk zeldzame gele wikke in een wegberm. Deze vlinderbloemige komt van oorsprong uit het zuiden van Europa en is in het verleden met graan uit Zuid-Europa ingevoerd. Zoals de naam al doet vermoeden bloeit deze soort geel, in plaats van de paars of roze kleur van de meeste andere wikkes. Nu er minder granen worden ingevoerd en de zuivering van de zaden in de akkerbouw veel beter is, is deze soort zeldzaam geworden in ons land. Met name in Limburg en Zeeland lijkt de soort zich te handhaven in bermen waar naast zand ook leem of klei in de bodem voorkomt.

Naast de gele wikke vonden de ecologen ook vele rapunzelklokjes en het zeldzame bont dikkopje (een dagvlinder). Het onderzoek is nog niet afgerond en wij zijn dan ook benieuwd wat wij nog meer aantreffen in Horst aan de Maas.

 

In opdracht van Stad Antwerpen heeft Buiting Advies een Natuurbeheerplan geschreven voor het bijzondere park Bremweide. Bremweide, ontworpen door de befaamde landschapsarchitect Jaques Wirtz, kent geen aangelegde paden en vormt daarmee 30 hectare unieke struinnatuur in de stedelijke omgeving. Een uitgebreide studie bracht de vele gezichten en unieke eigenschappen van het park aan het licht. Op basis daarvan zijn ambitieuze, maar realistische doelen gesteld en zijn concrete beheermaatregelen geformuleerd en gepland. Het beheerplan is onlangs ter inzage gelegd en vervolgens in definitieve vorm opgemaakt. Komende maand wordt het plan ter vaststelling aan het College aangeboden.

16 september wordt door de NGF in de evenementenhal in Gorinchem een bijeenkomst rond het kwaliteitszorgsysteem GEO georganiseerd.

Met 110 golfbaanbeheerders loopt Nederland voorop in het aantal banen dat met het kwaliteitszorgsysteem GEO werkt. Internationaal wordt inmiddels ook de waarde ingezien en vindt de methode bredere toepassing, omdat het een sterke troefkaart is in het overleg met overheden en stakeholders, maar bovenal omdat het de weg wijst naar meer kwaliteit tegen lagere kosten.

Op 16 september wordt met meerdere presentaties ingegaan op dit onderwerp. Het programma ziet er als volgt uit:

Opening door Richard Kooloos, bestuurslid NGF (onder voorbehoud)

GEO: onCourse for the future
Jonathan Smith, de CEO van GEO, zal toelichten hoe GEO zich ontwikkelt in Europa als de standaard voor golfbaanbeheer. Ook zal hij een primeur aankondigen.

GEO: nut & Noodzaak
Joris Slooten, manager Beheer & Exploitatie (NGF), gaat, in het kader van de Green Deal Sportvelden, in op nut en noodzaak van het doorontwikkelen van GEO als onderdeel van de zelfregulering voor de golfsector.

GEO: stappenplan
Ronald Buiting van Buiting Advies, licht het verbeterde begeleidingstraject naar certificering toe. Het resultaat mag er wezen: nog overzichtelijker en gebruiksvriendelijker. Ook zal Ronald de nieuwe publicatie Wegwijs in Natuurwetgeving voor Golfbanen presenteren.

GIS: datavisualisering
Ronald Buiting en Guido Hamelink  gaan in op de kracht van het NGF-platform www.golfbaandataviewer.nl, de standaard die bestaande GIS-oplossingen verbindt.

GEO: strategie & Communicatie
Tjeerd de Zwaan, voorzitter van de NGF-commissie Duurzaam!Golf, gaat in op het strategische belang van GEO.

GEO: vogelvriendelijk beheer
Jip Louwe Kooijmans, Vogelbescherming Nederland, zet zich al jaren in voor vogelvriendelijk beheer van golfbanen. Hij brengt een primeur en zal een volgende stap aankondigen in de missie van Vogelbescherming Nederland om golfbanen nog vogelvriendelijker te maken.

GEO: succes in de praktijk
Dirk Jan Vink, Golfbaan Welderen en Golfbaan Bleijenbeek, en Hans Blaauw, Het Rijk Golfbanen, zetten in hun presentaties uiteen op welke wijze zij het GEO-proces in hun organisatie op strategisch niveau leidend gemaakt hebben.

Hans Blaauw, directeur Het Rijk Golfbanen: “Duurzaamheid is geen hobbyisme… Als het misgaat, moet het bij een controle duidelijk zijn wie er in het politiebusje stapt”

GEO: nieuwe gezichten
De groep begeleiders die namens de NGF GEO-audits uitvoert, is recent uitgebreid. De nieuwe begeleiders Johannes Regelink en Margreet ter Steege stellen zich voor. Max Zevenbergen, die recent als nieuwe GEO-verifier is erkend, wordt ook geïntroduceerd.

GEO: uitreiking certificaten
Zoals gebruikelijk worden de golfbanen die recent gecertificeerd zijn in het zonnetje gezet en gehuldigd. Zij ontvangen het certificaat uit handen van GEO-directeur Jonathan Smith .

De dag begint om 08:30 uur met een ontvangst. Om 12:30 uur is de bijeenkomst ten einde en wordt een lunch verzorgd. Om 13:00 uur kan (op eigen gelegenheid) een bezoek aan het KLM Open worden gebracht. De kosten voor deelname bedragen € 20,- per persoon. Dit is inclusief toegang tot het KLM Open, deelname aan het seminar en een lunch, maar exclusief parkeren nabij The Dutch (parkeerkaart is te bestellen via klmopen.nl).

Aanmelden kan via deze link.

De Kennemer Golf & Country Club is een echte duinbaan met een links karakter. Natuurlijke duinen, korte vegetaties, struweel, mooie individuele bomen (zomereiken!), hier een daar percelen met oude Oostenrijkse dennen en open stuifzand bepalen het karakter van deze bijzondere baan. Maar zeker ook de volop aanwezige vergezichten spelen bij de totaalbeleving een belangrijke rol.

In de afgelopen jaren is veel struweel, met name Amerikaanse vogelkers, verwijderd. Daardoor heeft de baan een meer open karakter gekregen. Binnen dit project is het eerste doel om een gezamenlijke, gedragen, visie te ontwikkelen waarin wordt vastgelegd welk landschappelijk beeld uiteindelijk op de Kennemer zal worden gerealiseerd. Het gaat daarbij om het nauwkeurig benoemen van de identiteit van de Kennemer en de daarbij behorende landschappelijke beelden: de ‘stip op de horizon’ voor een periode van 25 jaar. De groenvisie is daarmee te vergelijken met de baanvisie als het om golf gaat of met het onderhoudsplan voor de gebouwen. Ook daar is sprake van een lange termijn visie.

Binnen het tweede deel van het project is een werkplan ontwikkeld gericht op het planmatig en duurzaam vormgeven van het beheer van de groene omgeving voor de komende 2x 6 jaar. In dit werkplan zijn de beheermaatregelen vastgelegd die in de groene omgeving worden uitgevoerd om de ‘stip op de horizon’ een stap dichterbij te brengen. Zowel de visie, als het werkplan zijn met de baanarchitect, Martin Hawtree, in het veld besproken.

750 jaar volharding en verandering

IJssellandschap viert haar 750e verjaardag. Dat vieren wij met het symposium ‘Rentmeester van de toekomst’.

 

Hoe word jij rentmeester van de toekomst?

Rentmeesterschap is actueel in vele beroepen en sectoren. Tijdens deze feestelijke dag onderzoek je je rentmeesterschap vanuit verschillende invalshoeken en met diverse werkvormen. Sprekers zijn o.a. mr. Margreet Blaisse, president van de rechtbank Gelderland, dijkgraaf mr. Alfred van Hall van Hunze en Aa, lector familiebedrijven drs. Ilse Matser en prof. Gerda van Dijk met leerstoel ‘organisaties en ecosystemen’.

In  casussen uit verschillende sectoren bespreken we de taaiheid en soepelheid van het rentmeesterschap.

 

Voor wie?

Dit symposium is bestemd voor iedereen die te maken heeft met rentmeesterschap, bijvoorbeeld bij het  beheer van landerijen en onroerend goed, in de rechtspraak, zorg, waterschappen, familiebedrijven, overheden etc.

 

Locatie

Abdij Sion is onze locatie van inspiratie. Sinds de monniken naar Schiermonnikoog vertrokken, bepalen volharding en verandering hier de orde van de dag.

 

Wanneer: vrijdag 6 okt. van 09.30 – 17.00 uur

Waar: Abdij Sion, Vulikerweg 6, Diepenveen.

Kosten: € 175,-

Programma en sprekers: www.ijssellandschap.nl

Inschrijven en info:  rentmeester@ijssellandschap.nl

 

 

In opdracht van gemeente Berkelland is Buiting Advies gestart met de inspectie (VTA) van 77.000 bomen in het buitengebied van de gemeente. Hiervoor hebben wij onze krachten gebundeld met de Koninklijke Ginkel Groep, die werkt volgens het Pius Floris-concept.

Van elke boom wordt de locatie nauwkeurig vastgelegd, waarna de boom wordt geïnspecteerd op gebreken en aantastingen en beoordeeld op beheernoodzaak. Voor de opname en inspectie van de 77.000 bomen wordt drie jaar uitgetrokken. Daarmee zorgen we ervoor dat deze werkzaamheden in de pas blijven lopen met de driejaarlijkse onderhoudscyclus die gemeente Berkelland volgt bij controle en onderhoud van haar waardevolle bomenbestand.