De Nieuwe wAarde staat voor een nieuwe visie en aanpak bij de inrichting en beheer van de openbare ruimte. Doel is het gelijktijdig realiseren van een klimaatadaptieve, biodiverse én gezonde leefomgeving.

Ik ben Gijs Smeenk en studeer Bos- en natuurbeheer op hogeschool Van Hall Larestein. Tijdens mijn studie heb ik gekozen voor de specialisatie Beheer van Bos en Natuur (BBN)
Op het moment volg ik mijn stage bij Buiting Advies, deze stage is begonnen op 08-02-2021 en eindigt op 16-04-2021.

Tijdens mijn stage hou ik mij bezig met het onderzoeken van het verschuiven van de winterhardheidszones ontwikkeld door de USDA. Hierbij ga ik kijken welke winterhardheidszones mogelijk in de toekomst in Nederland kunnen komen door klimaatsverandering en welke boomsoorten daaraan gekoppeld kunnen worden. Zo zal er een onderzoek klaarliggen om nieuwe boomsoorten te kunnen introduceren op basis van de winterhardheid voor het moment dat het klimaat hier te warm wordt voor de huidige boomsoorten. Het onderzoek is gericht voor het introduceren van nieuwe soorten in stedelijk gebied.

Mijn naam is Alieke Larooij. Ik ben 22 jaar en studeer HBO Bos- en natuurbeheer aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp.

Van jongs af aan schreef ik al in ‘vriendenboekjes’ dat ik later boswachter wilde worden. Dit enthousiasme werd ook aangewakkerd omdat ik vaak op woensdagmiddag mee mocht met een buurvrouw. Zij werkte als vrijwilliger bij het Boomkroonpad en gingen we samen op zoek naar paddenstoelen, insecten, vogels en noem maar op.

Ik loop stage bij Buiting Advies, omdat ik wil ondervinden hoe het is om bij een ecologisch adviesbureau te werken. In mijn stageonderzoek ga ik mij bezig houden met de ecosysteemdiensten op golfbanen en hoe deze benut en ingevuld kunnen worden. Dit doe ik door digitale data te verzamelen en te verwerken tot een overzichtelijke tool die gebruikt kan worden in de golfbaandataviewer.

Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland. De variatie aan planten en dieren neemt nog altijd af. Gelukkig kan daar op vrij eenvoudige wijze iets aan gedaan worden: de introductie van ecologisch bermbeheer.

In gemeente Nieuw-Loosdrecht dicht tegen de stad Hilversum aan zijn plannen om een woning te realiseren. Op dit perceel staat ook een bosje en ligt een deel van het terrein braak waarop zich riet heeft gevestigd. Uit een quickscan bleek ….

Gemeente Horst aan de Maas is voornemens omwille van de veiligheid een fietspad te verlichten. Buiting Advies concludeerde na een quickscan dat een erg grote inspanning nodig is om dit fietspad conform het vleermuisprotocol te onderzoeken. Daarom hebben wij geadviseerd te onderzoeken of een overtreding ook kan worden voorkomen. Hiervoor hebben wij contact gezocht met de provincie Limburg en langs het fietspad alle potentiële beschermde functies (voortplantings- en rustplaatsen per boom en vliegroutes en foerageermogelijkheden voor vleermuizen) in kaart gebracht. Op basis daarvan hebben wij een voorstel voor het verlichtingsplan gemaakt en kan een overtreding worden voorkomen. Dit scheelt de gemeente Horst aan de Maas veel doorlooptijd en geld doordat geen uitgebreid vleermuisonderzoek noodzakelijk is en wordt de veiligheid vergroot. Tevens blijven alle mogelijke functies voor vleermuizen behouden, een win-winproject dus.

Op landgoed Bockhorst is een poel aangelegd. Buiting Advies heeft meegedacht over het ontwerp van deze poel. Dit zodat de poel voldoet aan de gestelde eisen en tevens een goede ecologische potentie heeft. De poel is qua ontwerp dan ook aangepast aan zeldzame amfibieën die in de omgeving voorkomen, zoals de kamsalamander.

De gemeente Hilversum vindt het belangrijk dat de wilde bijen in de gemeente voldoende worden beschermd. Daarom is in 2020 gestart met drie pilotgebieden. Een kort droog en schraal grasland (voorheen gazon) in het Kamrad, de nieuw aangelegde Anna’s Berg en een gazon dat met een bloemen mengsel is omgevormd tot bloemrijk grasland in Kerkelanden.

In deze gebieden heeft Buiting Advies onderzocht of hier planten groeien die van grote waarde zijn voor wilde bijen. Van deze plantensoorten is de soort en de mate van voorkomen vastgesteld. Ook zijn voor de drie gebieden beheer- en inrichtingssuggesties gegeven om de vegetatie nog geschikter te maken voor wilde bijen en andere bloembezoekende insecten.

De ecologen van Buiting Advies ontzorgen sinds 2017 gemeente Horst aan de Maas op het gebied van het handelen met beschermde dieren en planten bij het beheer van hun bermen en sloten. Hiervoor hebben wij van 2017 t/m 2019 de gemeente doorkruist op zoek naar beschermde soorten en hun sporen, nesten en mogelijke verblijfplaatsen (bijvoorbeeld boomholten die kunnen worden gebruikt door vleermuizen).

In 2020 in deze opdracht verlengd en ligt de focus op het aanpassen van het beheer, zodat beschermde en bijzondere soorten beter worden beschermd. Bijvoorbeeld door creëren van extra schuilplekken en het beter beschermde van belangrijke nectarplanten tijdens het maaien.

Ook heeft Buiting Advies parallel aan het Ontzorgpakket een ecologisch bermbeheerplan voor de gemeente opgesteld. Door deze twee opdrachten integraal te benaderen is een bermbeheerplan ontstaan dat tevens voldoet aan de Wet natuurbescherming en niet alleen rekening wordt gehouden met de planten, maar ook met de dieren die gebruik maken van de bermen.

De komende jaren zetten wij onze inspanningen voor het Ontzorgpakket voort, waarbij wij ons tevens richten op andere bijzondere soorten die mogelijk in de wegbermen en sloten van de gemeente voorkomen.

In het zuiden van de stad Purmerend is men voornemens in de toekomst de laatste rand met woningen te bouwen in de polder. Ten zuiden van deze polder ligt het Purmerbos en de overige delen grenzen aan het open polderlandschap. Voor projectontwikkelaar Synchroon heeft Buiting Advies onderzocht hoe deze toekomstige woonwijk bij kan dragen aan een geleidelijke overgang tussen stad, polder en bos.

Deze ligging zorgt voor unieke kansen voor dieren en planten. De inrichting van de toekomstige wijk is dan ook helemaal gericht op het creëren van leefgebied voor de soorten uit de stad, polder en bos. Hierbij hebben wij ons gericht op specifieke soorten uit deze landschappen die ook daadwerkelijk in de omgeving voorkomen en tevens in een groene woonwijk kunnen overleven. Dit vergroot de kans op succes en het zien van bijzondere dieren en planten in de toekomst.

Nu is het afwachten of Synchroon door de gemeente Purmerend wordt gekozen als ontwikkelaar en wij deze unieke kansen ook echt mogen verwezenlijken.