Op basis van het door Buiting Advies opgestelde beheerplan voor de Scheveningse Bosjes is gemeente Den Haag van start gegaan met onderhoud- en herstelwerkzaamheden in het bos. De werkzaamheden betreffen een dunning, het terugdringen van het aandeel esdoorn en sneeuwbes, maar ook het planten van veel nieuwe bomen en struiken. Buiting Advies heeft de gemeente bijgestaan in de voorbereiding van de werkzaamheden. Behalve het uitzetten van de werkzaamheden in het bos is daarbij ook gewerkt aan informatievoorziening voor omwonenden en andere betrokkenen. Tijdens de planvorming zijn meerdere participatiemomenten georganiseerd waarbij geïnteresseerden gevraagd is mee te denken over de toekomst van dit bijzondere duinbos. In de aanloop naar de uitvoering zijn vervolgens informatiebijeenkomsten gehouden, waarbij uitgelegd is welke beheermaatregelen nodig zijn voor het behalen van de gezamenlijk vastgestelde beheerdoelen.

Meer informatie over het beheer van de Scheveningse Bosjes? lees hier verder.

 

Hallo,

Mijn naam is Nick en ik ben nu een ongeveer een half jaar werkzaam bij Buiting Advies als ecoloog. Ik heb biologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen met een specialisatie in ecologie. De eerste jaren na mijn studie ben ik op de Radboud Universiteit blijven werken, eerste als junior onderzoeker en later als PhD student. Hier heb ik als lid van de afdeling Dierecologie en Fysiologie gewerkt aan verschillende projecten. Zo heb ik meegewerkt aan de spraakmakende studie uit 2017 naar de afname van biomassa van vliegende insecten in Duitse natuurgebieden. Hiernaast heb ik gewerkt aan mijn eigen promotie onderzoek. Hierin heb ik gekeken naar wat deze achteruitgang betekend voor de voedselbeschikbaarheid van insectenetende boerenlandvogels.

Ik ben echter nog niet klaar met dit promotie onderzoek en zodoende maak ik dit naast mijn baan bij Buiting Advies nog af. Zoals uit het voorgaande stuk waarschijnlijk wel op te maken is ben ik gespecialiseerd in onderzoek naar insecten. Deze kennis zet ik bij Buiting Advies in (in combinatie met mijn kennis van de Nederlandse flora) voor het ontwerpen van geschikte leefgebieden voor insecten. Een belangrijk ecologisch aspect, insecten staan immers aan de basis van veel van onze ecosystemen. Verder bezit ik een brede kennis van de Nederlandse natuur en de verschillende groepen planten en dieren hierin. Hiermee hoop ik bij Buiting Advies een goede impuls te geven voor een natuurlijker en mooier Nederland.

Ik ben Dirk den Hollander, momenteel vierdejaars student aan hogeschool Van Hall Larenstein. Tijdens mijn studie heb ik de specialisatie Beheer Bos en Natuur gevolgd waarbij het plan is om ook nog de minor Toegepaste Ecologie te gaan volgen. Hiernaast heb ik ook een minor gevolgd aan de universiteit in Wageningen. Studeren spreekt mij aan omdat je langzaam maar zeker je kennis vergroot over de wereld om je heen. Ik hoop op den duur mijn kennis toe te kunnen passen en mij in te zetten voor het behoud en de ontwikkeling van de natuur.

Momenteel loop ik stage van 15-11-2021 tot en met 04-02-2022 bij Buiting Advies. Hierbij loop ik met het bedrijf mee om zo te leren wat er zoal komt kijken bij een ecologisch adviesbureau en leer ik theorie naar praktijk te brengen door bijvoorbeeld quick scans uit te voeren. Voor mijn opdracht stel ik een toegankelijke klimaatbomenlijst op die toepasbaar is in de Nederlandse steden. Met een veranderend klimaat leggen steeds meer boomsoorten in de steden het loodje waardoor er andere bomen aangeplant moeten worden die klimaatbestendig zijn en een zo hoog mogelijk ecologische waarde hebben. Deze lijst zal hiervoor gebruikt kunnen worden.

Ik kijk er naar uit om zoveel mogelijk te leren en ervaring op te doen met het werkveld!

In opdracht van gemeente Hilversum heeft Buiting Advies de Leidraad Natuur-inclusief bouwen op mogen opstellen voor beschermde diersoorten m.b.t. nieuwbouw en verbouwingen. De Leidraad is afgelopen zomer afgerond en ingediend bij de gemeenteraad en haalde zo ook de regionale en landelijke pers.

We hebben onlangs vernomen dat de Leidraad unaniem is aangenomen door de gemeenteraad.

 

Ik ben Louise, ecoloog met een passie voor natuur en de golfsport, en sinds oktober werk ik als Ecoloog bij Buiting Advies.

Tijdens mijn studies ben ik veel in het veld geweest. Van de Nederlandse zandverstuivingen tot aan Borneo om amfibieën en reptielen te onderzoeken. Tijdens mijn bachelor, die ik in Engeland heb gevolgd, heb ik veel geleerd over systeemecologie en zijn de meeste soorten habitats wel aan bod gekomen. Naast verschillende sporten zoals bootcamp en zeeroeien, heb ik ook twee keer deelgenomen aan een herpetofauna expeditie. De eerste expeditie in de dichte jungle van Borneo en het jaar daarop in de ruige wolkenbossen (cloud forest) van Costa Rica. Tijdens de Master in Wageningen lag de focus naast onderzoek meer op beheer en management.

Nu vond ik het tijd voor een nieuwe stap, en wil ik mijn kennis en passie delen met anderen. Dat ik nu de kans krijg om mijn passie voor natuur en golf te combineren, vind ik heel gaaf. Zo ga ik me bijvoorbeeld bezighouden met het begeleiden van golfbanen richting GEO-certificering, maar ook ecologisch advies bieden bij het inrichten van (nieuwe) woonwijken of bedrijventerreinen. En deze diversiteit in projecten spreekt mij enorm aan. Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan bij Buiting Advies.

Op verzoek van NV Economische Impuls Zeeland vertelt Ronald Buiting waarom je als ondernemer in de vrijetijdssector aan de slag moet gaan met vergroening en waarom de urgentie er nu ligt. Ook gaat hij in op het slim combineren van…

Ecologisch bermbeheer is in opmars. En dat is goed nieuws, want gevarieerde en bloemrijke bermen kunnen een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Maaien en afvoeren van het maaisel is daarbij een belangrijke maatregel. Maar is dit ook altijd de juiste maatregel om biodiversiteit te verhogen? En, hoe pas je dit op de juiste wijze toe en wat zijn de voor- en nadelen van verschillende beheermogelijkheden? Plus: hoe zit het eigenlijk met de kosten?

Organisator

RANOX natuuraannemer

Datum

di 21 september 2021    |    09:00 tot 11:00 uur

Locatie

De Koninklijke Ginkel Groep Veenendaal, Nieuweweg-Noord 225

Op dinsdag 21 september 2021 is er in Veenendaal een kennisochtend ‘ecologisch bermbeheer’ voor gemeenten. Daarbij komen bovenstaande aspecten en nog veel meer aan bod. RANOX-partners Buiting Advies en Natuurpro verzorgen de presentaties en er is daarnaast ruimte voor uitwisseling van kennis en ervaringen.

Het programma:

  • 9.00 uur: inloop
  • 9.30 uur: introductie ecologisch berm- en maaibeheer door natuurtechnisch adviseur Gert-Jan Koopman van RANOX-vestiging Veenendaal. Hij en zijn collega’s hebben diverse gemeenten geadviseerd over de introductie van ecologisch bermbeheer. Aan de orde komen vragen als: wat is ecologisch berm- en maaibeheer? Welke keuzes kunnen er gemaakt worden en wat levert het op? Ook vertelt Gert-Jan u over de ecologische kansrijkheid van bermen.
  • 10.00 uur: korte pauze.
  • 10.15 uur: presentatie door projectleider ecologie Elmar Prins van Buiting Advies. Buiting Advies ontwikkelde recent voor diverse gemeenten een bermbeheerplan met bermbeheerviewer. Tijdens de presentatie gaat Elmar in op de ontwikkeling van een bermbeheerplan. Dit gebeurt met een bermtype-indeling die we specifiek vaststellen voor een gemeente. Bij de ontwikkeling van het bermbeheerplan is naast verhoging van biodiversiteit altijd aandacht voor de praktische aspecten en de kosten. Met de gemeente spreken we verschillende scenario’s door en ramen we de kosten. We kijken ook naar kostenbesparende mogelijkheden op het beheer. Speciale aandacht is er voor de door Buiting Advies ontworpen bermbeheerviewer. Deze wordt speciaal voor u als gemeente ontwikkeld. Met een druk op de knop heeft u een overzicht van de verschillende bermtypen in uw gemeente. De viewer beschikt over een beheerkalender. Zo kunt u of uw aannemer precies zien in welke maand welke berm op welke wijze moet worden beheerd. En eventueel ook welke bermen op welk moment werkelijk gemaaid zijn.
  • 10.45 uur: ruimte voor vragen, napraten en delen van ervaringen.

Deelname is kostenloos, maar wel graag aanmelden.

De otter is met een opmars bezig. Hier mochten wij bij Buiting Advies onlangs getuige van zijn. De otter is een solitair levend roofdier in zoet water en tot in de eerste helft van de vorige eeuw talrijk aanwezig in Nederland. Door watervervuiling, toenemende verkeersdruk, versnippering van hun habitat (leefruimte) en uitbreiding van de visserij nam de populatie af totdat ze in 1989 uitstierf in Nederland (bron: WUR). Zo’n 15 jaar later is de otter geherintroduceerd en met succes. 31 exemplaren zijn in 6 opvolgende jaren uitgezet in de Weerribben in Overijssel. In 2020 zijn er in totaal al zo’n 450 otters geteld in Nederland.

Het succes van de uitzetting is te danken aan de verbetering van een goede waterkwaliteit en kwaliteit van het habitat van de otter. Bescherming en werken aan natuur heeft dus zin! De kans om een otter tegen te komen vlak bij je eigen deur, wordt dan ook steeds groter. Dit realiseerden we ons bij Buiting waar we gesitueerd zijn aan het Apeldoornskanaal. Zou het kunnen dat we haar hier kunnen treffen? Een blik op de omgeving van het kanaal leek ons vermoeden doen groeien. Mooie brede rietkragen, brede flauwe oevers, helder water met vis en het kanaal komt uit op de IJssel waar de otter(sporen) al regelmatig aangetroffen wordt rondom Doesburg. Een blik onder de eerste de beste brug deed ons vermoeden bevestigen. Sporen! Geen twijfel mogelijk, in de zogenaamde spraints (uitwerpselen) waren schubben zichtbaar.

Het bijzondere is dat otters niet een brug onderdoor zwemmen, maar ervoor kiezen om dat via de kant te lopen. Als een brug een kant heeft van steen is de kans dat hier ottersporen te vinden zijn dan ook heel groot. Ze leggen deze spraints namelijk graag op een opvallende plaats. Hoewel we van de sporen al erg blij werden, wilden we haar natuurlijk het liefst ook zien. Aangezien de otter overwegend een nachtdier is, hebben we besloten om een cameraval te plaatsen. En ook hierbij hadden we gelijk raak. De eerste nacht hebben we haar meteen vastgelegd (14 april 2021). Voor de camera laat ze zien hoe ze haar zogenaamde ottergeil afzet. Dit wordt waarschijnlijk gebruikt om seksuele signalen af te geven. Een heel goed en hoopvol teken vinden wij! Om te onderzoeken of ze ook voorkomt in een nabij gelegen meer, hebben we daar ook camera’s geplaatst. Dit meer is in privé bezit en de eigenaren waren zeer gastvrij en verleenden ons alle medewerking. Helaas hebben we hier geen tekenen van de otter gevonden. Om van het kanaal naar het meer te komen is het nodig om een drukke weg over te steken. Hadden we haar rondom het meer wel aangetroffen dan was het zeker nodig geweest om voorzieningen te treffen die zouden zorgen voor een veilige oversteek.

Onze waarneming is dermate bijzonder bevonden dat deze snel opgemerkt is door één van de vrijwilligers van de Zoogdiervereniging. Dit is aanleiding geweest tot het maken van een radio-interview en het opnieuw onder de aandacht brengen van het gevaar van de weg voor de otter.

Jeroen Willems & Babette Eijkelenkamp

Buiting Advies ondersteunt de Oegstgeester Golf Club bij het behalen van het GEO-certificaat. Tijdens het doorlopen van het On-Course-proces is bij de club de behoefte ontstaan eerst een stap terug te doen om een goede baanvisie te ontwikkelen. Deze ontwikkeling is op dit moment in  volle gang, waarbij twee visiedeelgebieden worden onderscheiden.

Deelgebied Randen en deelgebied Baan. Binnen Randen streeft de club naar het zo natuurlijk mogelijk inrichten van de omgeving, met louter inheemse bomen en struiken, een gevarieerde structuur en waar mogelijk staande dode bomen (groene specht!). Binnen Baan is gekozen voor een meer parkachtige inrichting, met bijzondere individuele bomen en boomgroepen (met een knipoog naar de Engelse landschapsstijl). Maar ook binnen Baan is zeker ruimte voor biodiversiteit: de randzones rond de vijvers worden verlaagd en vernat waardoor natte strooisel ruigte en riet tot ontwikkeling komt en waar de rough niet in het spel is worden kruidenrijk grasland met inheemse aan de groeiplaats aangepaste soorten ontwikkeld.

Bijzonder is dat de club de visie in eigen beheer ontwikkeld, waarbij wij ondersteunend mogen meekijken. En zo hoort het ook: GEO-certificering is visie!

Buiting Advies heeft samen met HNS Landschapsarchitecten en RO&AD Architecten meegedaan aan de Design Challenge ‘Onze Energie Ons landschap’. Deze Design Challenge is onderdeel van de Landschapstriënnale 2021.

De beschrijving van ons team en de uitvraag zijn is hier na te lezen. In dit filmpje presenteert Frank Talsma (HNS) ons project. Voor de presentatie aan de jury die de 6 genomineerden op 16 april heeft bekeken, is deze poster gemaakt.

De jury schrijft over ons voorstel: De jury oordeelt dat het hier om een interessant team gaat waarin naast landschappers en architecten ook een ecoloog is betrokken. Waarmee aandacht voor het verbeteren van de natuurkwaliteit en het vergroten van de biodiversiteit wordt geborgd. Het team brengt veel ervaring met grote complexe (infrastructurele)projecten mee, waarin verschillende partijen en veelal tegengestelde belangen bij elkaar gebracht moeten worden. De jury is verrast door de originele visie waarin zij aangeven in plaats van een kunstmatige ‘harde’ barrière, willen inzetten op het inrichten van een ‘geluidsduinenlandschap’. Een nieuw landschap zo ontworpen dat het verkeersgeluid afneemt. Bovendien betrekken zij voor de energieopgave ook de wijdere omgeving in hun visie.