Buiting Advies voert de ecologische begeleiding uit voor de bagger-werkzaamheden in de havens van de Oosterscheldekering. De focus tijdens deze …..

In januari heeft een ecoloog van Buiting Advies golfbaan Tespelduyn bezocht om een ecologisch werkprotocol op te stellen. Een 9-holes golfbaan die in het voorjaar prachtige vergezichten heeft over de kleurrijke bollenvelden van Noordwijkerhout. Het ecologisch werkprotocol is nodig bij (her)certificering van het duurzame GEO-certificaat. Tespelduyn heeft de aanvraag via de NGF gedaan, waardoor ze dit vervolgens gratis aangeboden krijgen.

Met een actueel ecologisch werkprotocol op zak kan golfbaan Tespelduyn met het beheer nu nog meer focussen op de mooie natuurlijke omgeving, waardoor leden en gasten optimaal kunnen genieten van het landschap en de steeds hogere biodiversiteit.

Wilt u dit ook voor uw golfbaan? Neem dan contact op met de NGF of Buiting Advies.

 

Aan de rand van het dorp Abbekerk, gemeente Medemblik, ligt een klein maar fijn bosgebiedje dat de bebouwde kom met het omliggende landschap verbindt. Het bos is in de 80-er jaren aangeplant met verschillende boomsoorten die goed passen op deze rijke en natte groeiplaats. In het laatste decennium heeft het bos echter te maken gekregen met nieuwe uitdagingen waaronder essentaksterfte, droogte en massale opslag van gewone esdoorn. Herbezinning op beheer en inrichting van het bos werd dan ook noodzakelijk. Op verzoek van de gemeente stelde Buiting Advies daarom een beheerplan op. Hierin zijn de knelpunten duidelijk in beeld gebracht en is zo concreet mogelijk beschreven hoe de beheerder deze het hoofd kan bieden. Vanzelfsprekend is van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de sterke punten van het bos onder de aandacht te brengen. Het plan biedt een duidelijk handvat om zowel de biodiversiteit als de belevingswaarde van het bos een sterke impuls te geven.

Onder meer de sterke wind vraagt om een voorzichtige aanpak bij ingrepen in dit bos. De noodzakelijke maatregelen worden daarom in meerdere beheerronden uitgevoerd zodat het bos duurzaam en veilig gebruikt kan blijven worden door de inwoners van Abbekerk.

Gemeente Nijmegen werkt momenteel aan meerdere plannen die een verdere uitwerking geven van de doelen als gesteld in de omgevingsvisie Nijmegen ‘Stad in beweging’. Eén van die plannen is een integrale beheervisie voor de Nijmeegse stadsbosjes. Op verzoek van gemeente Nijmegen heeft Buiting Advies voor de planvorming en het participatietraject een plan van aanpak opgesteld. In samenwerking met de gemeente hebben we vervolgens een eerste participatie-avond georganiseerd. Tijdens de goed bezochte bijeenkomst is veel informatie gegeven, maar vooral ook veel informatie opgehaald. Aanwezigen zijn uitgenodigd hun mening, ervaring en kennis te delen over meerdere onderwerpen. De waardevolle input die daarmee is verzameld is verwekt in een concept-visie. Participanten kregen aansluitend opnieuw gelegenheid daarop te reageren.

In de volgende fase zullen we de beheervisie verder concretiseren. Hiertoe worden gestelde kaders en doelen uitgewerkt naar concreet beheer en wordt per stadsbosje een beheerparagraaf opgesteld. Gemeente Nijmegen hecht grote waarde aan de betrokkenheid van haar inwoners. Daarom krijgt ook in de tweede fase van de planvorming de inbreng van omwonenden, werkgroepen en andere betrokkenen een belangrijke rol in het proces.

Op basis van het door Buiting Advies opgestelde beheerplan voor de Scheveningse Bosjes is gemeente Den Haag van start gegaan met onderhoud- en herstelwerkzaamheden in het bos. De werkzaamheden betreffen een dunning, het terugdringen van het aandeel esdoorn en sneeuwbes, maar ook het planten van veel nieuwe bomen en struiken. Buiting Advies heeft de gemeente bijgestaan in de voorbereiding van de werkzaamheden. Behalve het uitzetten van de werkzaamheden in het bos is daarbij ook gewerkt aan informatievoorziening voor omwonenden en andere betrokkenen. Tijdens de planvorming zijn meerdere participatiemomenten georganiseerd waarbij geïnteresseerden gevraagd is mee te denken over de toekomst van dit bijzondere duinbos. In de aanloop naar de uitvoering zijn vervolgens informatiebijeenkomsten gehouden, waarbij uitgelegd is welke beheermaatregelen nodig zijn voor het behalen van de gezamenlijk vastgestelde beheerdoelen.

Meer informatie over het beheer van de Scheveningse Bosjes? lees hier verder.

 

Hallo,

Mijn naam is Nick en ik ben nu een ongeveer een half jaar werkzaam bij Buiting Advies als ecoloog. Ik heb biologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen met een specialisatie in ecologie. De eerste jaren na mijn studie ben ik op de Radboud Universiteit blijven werken, eerste als junior onderzoeker en later als PhD student. Hier heb ik als lid van de afdeling Dierecologie en Fysiologie gewerkt aan verschillende projecten. Zo heb ik meegewerkt aan de spraakmakende studie uit 2017 naar de afname van biomassa van vliegende insecten in Duitse natuurgebieden. Hiernaast heb ik gewerkt aan mijn eigen promotie onderzoek. Hierin heb ik gekeken naar wat deze achteruitgang betekend voor de voedselbeschikbaarheid van insectenetende boerenlandvogels.

Ik ben echter nog niet klaar met dit promotie onderzoek en zodoende maak ik dit naast mijn baan bij Buiting Advies nog af. Zoals uit het voorgaande stuk waarschijnlijk wel op te maken is ben ik gespecialiseerd in onderzoek naar insecten. Deze kennis zet ik bij Buiting Advies in (in combinatie met mijn kennis van de Nederlandse flora) voor het ontwerpen van geschikte leefgebieden voor insecten. Een belangrijk ecologisch aspect, insecten staan immers aan de basis van veel van onze ecosystemen. Verder bezit ik een brede kennis van de Nederlandse natuur en de verschillende groepen planten en dieren hierin. Hiermee hoop ik bij Buiting Advies een goede impuls te geven voor een natuurlijker en mooier Nederland.

Ik ben Dirk den Hollander, momenteel vierdejaars student aan hogeschool Van Hall Larenstein. Tijdens mijn studie heb ik de specialisatie Beheer Bos en Natuur gevolgd waarbij het plan is om ook nog de minor Toegepaste Ecologie te gaan volgen. Hiernaast heb ik ook een minor gevolgd aan de universiteit in Wageningen. Studeren spreekt mij aan omdat je langzaam maar zeker je kennis vergroot over de wereld om je heen. Ik hoop op den duur mijn kennis toe te kunnen passen en mij in te zetten voor het behoud en de ontwikkeling van de natuur.

Momenteel loop ik stage van 15-11-2021 tot en met 04-02-2022 bij Buiting Advies. Hierbij loop ik met het bedrijf mee om zo te leren wat er zoal komt kijken bij een ecologisch adviesbureau en leer ik theorie naar praktijk te brengen door bijvoorbeeld quick scans uit te voeren. Voor mijn opdracht stel ik een toegankelijke klimaatbomenlijst op die toepasbaar is in de Nederlandse steden. Met een veranderend klimaat leggen steeds meer boomsoorten in de steden het loodje waardoor er andere bomen aangeplant moeten worden die klimaatbestendig zijn en een zo hoog mogelijk ecologische waarde hebben. Deze lijst zal hiervoor gebruikt kunnen worden.

Ik kijk er naar uit om zoveel mogelijk te leren en ervaring op te doen met het werkveld!

In opdracht van gemeente Hilversum heeft Buiting Advies de Leidraad Natuur-inclusief bouwen op mogen opstellen voor beschermde diersoorten m.b.t. nieuwbouw en verbouwingen. De Leidraad is afgelopen zomer afgerond en ingediend bij de gemeenteraad en haalde zo ook de regionale en landelijke pers.

We hebben onlangs vernomen dat de Leidraad unaniem is aangenomen door de gemeenteraad.

 

Ik ben Louise, ecoloog met een passie voor natuur en de golfsport, en sinds oktober werk ik als Ecoloog bij Buiting Advies.

Tijdens mijn studies ben ik veel in het veld geweest. Van de Nederlandse zandverstuivingen tot aan Borneo om amfibieën en reptielen te onderzoeken. Tijdens mijn bachelor, die ik in Engeland heb gevolgd, heb ik veel geleerd over systeemecologie en zijn de meeste soorten habitats wel aan bod gekomen. Naast verschillende sporten zoals bootcamp en zeeroeien, heb ik ook twee keer deelgenomen aan een herpetofauna expeditie. De eerste expeditie in de dichte jungle van Borneo en het jaar daarop in de ruige wolkenbossen (cloud forest) van Costa Rica. Tijdens de Master in Wageningen lag de focus naast onderzoek meer op beheer en management.

Nu vond ik het tijd voor een nieuwe stap, en wil ik mijn kennis en passie delen met anderen. Dat ik nu de kans krijg om mijn passie voor natuur en golf te combineren, vind ik heel gaaf. Zo ga ik me bijvoorbeeld bezighouden met het begeleiden van golfbanen richting GEO-certificering, maar ook ecologisch advies bieden bij het inrichten van (nieuwe) woonwijken of bedrijventerreinen. En deze diversiteit in projecten spreekt mij enorm aan. Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan bij Buiting Advies.

Op verzoek van NV Economische Impuls Zeeland vertelt Ronald Buiting waarom je als ondernemer in de vrijetijdssector aan de slag moet gaan met vergroening en waarom de urgentie er nu ligt. Ook gaat hij in op het slim combineren van…