Inventarisatie botanische waarden graslanden en akkers Twickel

,

De graslanden en akkers van Hof te Dieren en de Fraterwaard bezitten hoge vegetatiekundige en botanische waarden. Dit blijkt uit onderzoek dat Buiting Advies in 2023 in opdracht van Stichting Twickel heeft uitgevoerd. De botanische waarden van enkele tientallen graslanden en akkers van Twickel op Hof te Dieren en de Fraterwaard werden tijdens dit onderzoek beoordeeld. Daarnaast is er zijdelings gelet op faunistische waarden en is er een beheeradvies gegeven.

Er is plaatselijk sprake van heel mooi ontwikkelde rivierbegeleidende vegetaties met een zeer hoge presentie van soorten als karwijvarkenskervel en grote bevernel. In meerdere graslanden werd de zeldzame harige ratelaar werd aangetroffen, een soort die zich de laatste jaren in het rivierengebied heeft uitgebreid. Opvallend was dat in enkele van de best ontwikkelde graslanden op diverse plekken, naast grote vossenstaart, beemdlangbloem  de dominante grassoort bleek. Verder werd vastgesteld dat de nog minder ontwikkelde graslanden met grote dominantie van grote vossenstaart eigenlijk de eerste keer te laat in het jaar gemaaid worden ten behoeve van de ontwikkeling van kruidenrijk grasland.

De akkers, waar veelal strokenteelt plaatsvindt en die niet ‘normaal’ bemest mogen worden in verband met eisen vanuit het waterwingebied, waren qua akkerflora plaatselijk waardevol met soorten als akkerleeuwenbek en akkerandoorn. Het ecologisch meest interessant bleken echter akkerstroken waar enkele jaren terug ook kruidenmensgels van bloemrijk grasland waren ingezaaid. Deze vormen nu al enkele jaren een soort tussenvorm van kruidenrijke akker en kruidenrijk grasland. Vreemd genoeg werden alleen in die stroken ook zeldzame akkergrassen als dreps en akkerdravik vastgesteld. Deze stroken waren ook wat insectenfauna betreft erg interessant met mooie populaties van kleine parelmoervlinder en ook een vrij zeldzame sprinkhaan als zoemertje werd hier vastgesteld. Kortom, dit lijkt een zeer waardevolle maatregel en het is zeker de moeite waard deze verder cyclisch toe te passen en de effecten op flora en fauna ervan te volgen.