Nu onze ecoloog Dirk den Hollander als boomveiligheidscontroleur geslaagd is, is hij de afgelopen maanden o.a. bezig geweest met de boomveiligheidscontrole op Golfbaan Het Rijk van Nunspeet en Golfclub Anderstein. Deze boomveiligheidscontrole is volgende de systematiek van de Visual Tree Assessment uitgevoerd. Op deze manier konden alle potentiële veiligheidsrisico’s in kaart gebracht worden die op de baan aanwezig waren. Hierop aanvullend zijn handvaten gegeven op welke manier de risico’s aangepakt kunnen worden.
Ben jij op zoek naar een boomcontroleur? Neem dan contact met ons op!

De graslanden en akkers van Hof te Dieren en de Fraterwaard bezitten hoge vegetatiekundige en botanische waarden. Dit blijkt uit onderzoek dat Buiting Advies in 2023 in opdracht van Stichting Twickel heeft uitgevoerd. De botanische waarden van enkele tientallen graslanden en akkers van Twickel op Hof te Dieren en de Fraterwaard werden tijdens dit onderzoek beoordeeld. Daarnaast is er zijdelings gelet op faunistische waarden en is er een beheeradvies gegeven.

Er is plaatselijk sprake van heel mooi ontwikkelde rivierbegeleidende vegetaties met een zeer hoge presentie van soorten als karwijvarkenskervel en grote bevernel. In meerdere graslanden werd de zeldzame harige ratelaar werd aangetroffen, een soort die zich de laatste jaren in het rivierengebied heeft uitgebreid. Opvallend was dat in enkele van de best ontwikkelde graslanden op diverse plekken, naast grote vossenstaart, beemdlangbloem  de dominante grassoort bleek. Verder werd vastgesteld dat de nog minder ontwikkelde graslanden met grote dominantie van grote vossenstaart eigenlijk de eerste keer te laat in het jaar gemaaid worden ten behoeve van de ontwikkeling van kruidenrijk grasland.

De akkers, waar veelal strokenteelt plaatsvindt en die niet ‘normaal’ bemest mogen worden in verband met eisen vanuit het waterwingebied, waren qua akkerflora plaatselijk waardevol met soorten als akkerleeuwenbek en akkerandoorn. Het ecologisch meest interessant bleken echter akkerstroken waar enkele jaren terug ook kruidenmensgels van bloemrijk grasland waren ingezaaid. Deze vormen nu al enkele jaren een soort tussenvorm van kruidenrijke akker en kruidenrijk grasland. Vreemd genoeg werden alleen in die stroken ook zeldzame akkergrassen als dreps en akkerdravik vastgesteld. Deze stroken waren ook wat insectenfauna betreft erg interessant met mooie populaties van kleine parelmoervlinder en ook een vrij zeldzame sprinkhaan als zoemertje werd hier vastgesteld. Kortom, dit lijkt een zeer waardevolle maatregel en het is zeker de moeite waard deze verder cyclisch toe te passen en de effecten op flora en fauna ervan te volgen.

Foto: Bob van Bommel

In het kader van de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk voert Buiting Advies een ecologische inventarisatie uit. Daarbij is er aandacht voor de aanwezige steenuilen, een in Nederland kwetsbare vogelsoort.

Het onderzoek begon een half uur na zonsondergang. Vrijwel direct hoorden onze ecologen het roepen van de steenuil – een zeldzame maar mooie ontmoeting. Minstens twee exemplaren lieten die avond hun aanwezigheid horen, een krachtig teken van leven in dit veranderende landschap.

Buiting Advies is zich er terdege van bewust dat de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk een impact kan hebben op de steenuilenpopulatie. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van deze kwetsbare soort dan ook zeer serieus.

Luister naar het geluidsfragment dat onze ecologen tijdens het onderzoek hebben vastgelegd:

 

Een compleet nieuwe woonwijk waarbij 30% van het oppervlakte uit groen bestaat? Buiting Advies heeft dit kunnen realiseren in samenwerking met SWECO Belgium, Posad Maxwan en LOLA Landschapsarchitecten. Een voormalige slachthuis-site in Antwerpen wordt opnieuw ontwikkeld en omgevormd naar een uitgebreid groene woonwijk met een breed scala aan voorzieningen. Het uitgangspunt bij het groene ontwerp is om zoveel mogelijk gebruik te maken van klimaat adaptieve (Europees) inheemse soorten. Op deze manier wordt invulling gegeven aan het ontwerpen van klimaat adaptieve steden en het verbeteren van de lokale biodiversiteit.

Ben je benieuwd naar meer van onze projecten of wil je hieraan zelf bijdragen? Neem een kijkje op onze site!

Één van de diensten die Buiting Advies aanbiedt is het verwerken van data in GIS met behulp van Esri software. Onze klanten die hiervan gebruik maken hebben een eigen GIS-viewer waar hun terrein in kaart is gebracht.
De ArcGIS AppBuilder, waar wij nu de GIS-viewers mee realiseren, zal in het laatste kwartaal van 2025 worden vervangen. De nieuwe opvolger, de ArcGIS Experience Builder, biedt nog meer mogelijkheden dan de huidige viewer. Op de achtergrond zijn wij druk bezig om deze transitie vlekkeloos te laten verlopen.
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van de nieuwe Web Experience Builder of heeft u interesse om uw terrein in een GIS-viewer te laten zetten, neem dan contact op met één van onze GIS-specialisten gis@buiting.nl.

Mijn naam is Michiel en ik loop sinds begin februari stage bij Buiting Advies. Ik studeer Bos en Natuurbeheer aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. Van jongs af aan had ik altijd al een passie voor de natuur. Toen ik hoorde dat ik hier later mijn werk van kon maken ben ik meteen aan de slag gegaan. Inmiddels heb ik al een aantal jaar ervaring met vleermuis-, huismus- en gierzwaluw onderzoek. Hiervoor heb ik toegepaste biologie gestudeerd in Almere aan het Aeres en daarna doorgestroomd naar Larenstein in Velp. Nu 3 jaar later in de studie mag ik stage gaan lopen, en waar anders dan waar mijn passie vandaan komt. Het beschermen en ontwikkelen van natuur is iets wat ik maar al te graag doe. En waar kan dat nou beter dan bij Buiting Advies. Ik ben hier dan ook voor de aankomende 20 weken om hier mee bezig te zijn en me in te zetten voor het vak.

Natuurbescherming onder de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Deze wet voegt allerlei wetten samen die gaan over de leefomgeving. Ook de Wet Natuurbescherming is opgegaan in deze wet. Bij initiatieven in de leefomgeving, zoals het bouwen, renoveren of slopen van een gebouw, het dempen van een watergang of het kappen van bomen, krijgt u te maken met de Omgevingswet. Wij kunnen voor u in beeld brengen wat er bij uw initiatief nodig is om te voldoen aan de Omgevingswet op het gebied van de bescherming van flora, fauna, natuurgebieden en houtopstanden. Meestal begint dit met een Quickscan Flora & Fauna, een verkennend natuuronderzoek waarin we controleren of voorgenomen werkzaamheden en ontwikkelingen tot overtreding van de Omgevingswet zouden kunnen leiden. Naar aanleiding van dit onderzoek kan het zijn dat er aanvullende natuuronderzoeken geadviseerd worden. Als u vroeg in het planproces contact met ons opneemt, vergroot dit de kans om aan de wet te voldoen zonder al te veel gevolgen voor het plan. Bijvoorbeeld door bijzondere natuurwaarden in het plangebied te ontzien, of door in de planning rekening te houden met de benodigde natuuronderzoeken.

Ronald is begin van dit jaar naar België afgereisd om drie Royal golfbanen te bezoeken. De reis start met een bezoek aan Royal Keerbergen. Daar werkt Buiting Advies aan het opstellen van een baanvisie voor de groene omgeving, in combinatie met een werkplan voor 6 jaar. De reis gaat verder naar Royal Latem. Daar vindt de kick off van het ontwikkelen van een categorie 2 Natuurbeheerplan/erfgoedbeheerplan. Een dergelijk plan is in België verplicht om in de groene omgeving te mogen ingrijpen. De reis eindigt bij Royal Antwerp Golf Club. De baan is voornemens de greenkeepersloods op een andere locatie te herbouwen. Buiting Advies is gevraagd de ecologische en milieutechnische voor- en nadelen van herbouw op de oude of op de nieuwe locatie in kaart te brengen. De idee is tot een saldering te komen, waardoor in 1 keer duidelijk wordt welke locatie de voorkeer heeft.

Kom jij in 2024 ons team versterken? Wij zijn op zoek naar een GIS-specialist een projectleider ecologie. Check de vacaturepagina of klik direct op de functie in dit bericht.

Deze maand stond in het teken van de herijking van verschillende bosbeheerplannen voor de golfbanen Almeerderhout Golfclub, Het Rijk van Nunspeet en Royal Antwerp Golf Club.