In gemeente Nieuw-Loosdrecht dicht tegen de stad Hilversum aan zijn plannen om een woning te realiseren. Op dit perceel staat ook een bosje en ligt een deel van het terrein braak waarop zich riet heeft gevestigd. Uit een quickscan bleek ….

Gemeente Horst aan de Maas is voornemens omwille van de veiligheid een fietspad te verlichten. Buiting Advies concludeerde na een quickscan dat een erg grote inspanning nodig is om dit fietspad conform het vleermuisprotocol te onderzoeken. Daarom hebben wij geadviseerd te onderzoeken of een overtreding ook kan worden voorkomen. Hiervoor hebben wij contact gezocht met de provincie Limburg en langs het fietspad alle potentiële beschermde functies (voortplantings- en rustplaatsen per boom en vliegroutes en foerageermogelijkheden voor vleermuizen) in kaart gebracht. Op basis daarvan hebben wij een voorstel voor het verlichtingsplan gemaakt en kan een overtreding worden voorkomen. Dit scheelt de gemeente Horst aan de Maas veel doorlooptijd en geld doordat geen uitgebreid vleermuisonderzoek noodzakelijk is en wordt de veiligheid vergroot. Tevens blijven alle mogelijke functies voor vleermuizen behouden, een win-winproject dus.

Op landgoed Bockhorst is een poel aangelegd. Buiting Advies heeft meegedacht over het ontwerp van deze poel. Dit zodat de poel voldoet aan de gestelde eisen en tevens een goede ecologische potentie heeft. De poel is qua ontwerp dan ook aangepast aan zeldzame amfibieën die in de omgeving voorkomen, zoals de kamsalamander.

De gemeente Hilversum vindt het belangrijk dat de wilde bijen in de gemeente voldoende worden beschermd. Daarom is in 2020 gestart met drie pilotgebieden. Een kort droog en schraal grasland (voorheen gazon) in het Kamrad, de nieuw aangelegde Anna’s Berg en een gazon dat met een bloemen mengsel is omgevormd tot bloemrijk grasland in Kerkelanden.

In deze gebieden heeft Buiting Advies onderzocht of hier planten groeien die van grote waarde zijn voor wilde bijen. Van deze plantensoorten is de soort en de mate van voorkomen vastgesteld. Ook zijn voor de drie gebieden beheer- en inrichtingssuggesties gegeven om de vegetatie nog geschikter te maken voor wilde bijen en andere bloembezoekende insecten.

De ecologen van Buiting Advies ontzorgen sinds 2017 gemeente Horst aan de Maas op het gebied van het handelen met beschermde dieren en planten bij het beheer van hun bermen en sloten. Hiervoor hebben wij van 2017 t/m 2019 de gemeente doorkruist op zoek naar beschermde soorten en hun sporen, nesten en mogelijke verblijfplaatsen (bijvoorbeeld boomholten die kunnen worden gebruikt door vleermuizen).

In 2020 in deze opdracht verlengd en ligt de focus op het aanpassen van het beheer, zodat beschermde en bijzondere soorten beter worden beschermd. Bijvoorbeeld door creëren van extra schuilplekken en het beter beschermde van belangrijke nectarplanten tijdens het maaien.

Ook heeft Buiting Advies parallel aan het Ontzorgpakket een ecologisch bermbeheerplan voor de gemeente opgesteld. Door deze twee opdrachten integraal te benaderen is een bermbeheerplan ontstaan dat tevens voldoet aan de Wet natuurbescherming en niet alleen rekening wordt gehouden met de planten, maar ook met de dieren die gebruik maken van de bermen.

De komende jaren zetten wij onze inspanningen voor het Ontzorgpakket voort, waarbij wij ons tevens richten op andere bijzondere soorten die mogelijk in de wegbermen en sloten van de gemeente voorkomen.

In het zuiden van de stad Purmerend is men voornemens in de toekomst de laatste rand met woningen te bouwen in de polder. Ten zuiden van deze polder ligt het Purmerbos en de overige delen grenzen aan het open polderlandschap. Voor projectontwikkelaar Synchroon heeft Buiting Advies onderzocht hoe deze toekomstige woonwijk bij kan dragen aan een geleidelijke overgang tussen stad, polder en bos.

Deze ligging zorgt voor unieke kansen voor dieren en planten. De inrichting van de toekomstige wijk is dan ook helemaal gericht op het creëren van leefgebied voor de soorten uit de stad, polder en bos. Hierbij hebben wij ons gericht op specifieke soorten uit deze landschappen die ook daadwerkelijk in de omgeving voorkomen en tevens in een groene woonwijk kunnen overleven. Dit vergroot de kans op succes en het zien van bijzondere dieren en planten in de toekomst.

Nu is het afwachten of Synchroon door de gemeente Purmerend wordt gekozen als ontwikkelaar en wij deze unieke kansen ook echt mogen verwezenlijken.

Hoi,

Ik ben Midas, ik zit in het 2e jaar van het Helicon in Velp en doe de opleiding onderzoeker natuur en milieu (dat heette vroeger toegepaste biologie). Die opleiding koos ik omdat ik het leuk vind om in de natuur dingen te bekijken en omdat ik erg leergierig ben.

Het is leuk hier. Nu ben ik bezig met een vraagstuk over hoe we de zwarte roodstaart en de slechtvalk kunnen laten nestelen in een gebouw en waar ze hun eten vandaan zouden moeten halen. Het is jammer dat in deze tijd van het jaar weinig buiten te doen is want dat vind ik het leukst.

Het is nog wel even wennen om 8,5 uur per dag te werken. De reden dat ik hier stage loop is vooral voor extra werk ervaring en om te leren hoe je een goed verslag maakt. Snel typen is niet mijn sterkste punt dus dat ben ik aan het oefenen. Ik ga hier ook oefenen om mijn zinnen iets minder lang te maken.

9 november ben ik begonnen met de stage en stop op 29 januari (dat zijn 10 weken). Ik ben erg benieuwd wat ik nog meer ga doen deze stage.

 

 

Mijn naam is Bram van Schaffelaar (24). Na mijn Biologie bachelor heb ik de master Neuroscience & Cognition aan de Universiteit Utrecht afgerond. Nadat ik mijn diploma binnen had wilde ik heel graag verder met andere thema’s binnen de biologie dan neuronen en hersenen. Namelijk natuur, biodiversiteit en ecologie. En deze kans heb ik gekregen! Ik ben nu full time aan het werk bij de Koninklijke Ginkelgroep als natuurtechnisch adviseur. Om daarvoor mijn ecologische kennis en ervaring tot een hoger niveau te tillen ben ik sinds augustus 2020 één dag in de week bij Buiting Advies te vinden om zoveel mogelijk te leren. Ik verdiep me bijvoorbeeld in de Wet natuurbescherming en vraagstukken over de ecologische inrichting van stedelijke gebieden. Daarnaast ben ik al een aantal keer mee geweest met vleermuisonderzoek en een ecologische QuickScan. De kennis en ervaring die ik op deze manier opdoe kan ik vervolgens toepassen in mijn eigen werk bij Van Ginkel waar ik me vooral richt op de aanleg en monitoring van inheemse vegetaties, de RANOX projecten en alle overige ecologische vraagstukken die op me af komen.

Gezien het aanwezige enthousiasme, kennis en ervaring bij Buiting Advies kijk ik enorm uit om hier zoveel mogelijk te leren in de komende periode.

 

 

Wij zijn op zoek naar een ervaren ecoloog die ons team kan komen versterken.

OPLEIDING: HBO/WO
GEWENSTE STUDIERICHTING: Larenstein/WUR of vergelijkbaar
DIENSTVERBAND: Aanvang in overleg
WERKTIJD: 32 uur

Functieomschrijving

 • het organiseren en begeleiden van projecten met een ecologische doelstelling in Nederland en daarbuiten;
 • het uitvoeren van inventarisatie gericht op het verzamelen van natuurdata;
 • het schrijven van rapportages (beheersvisies, Wet natuurbescherming, ontheffingen, ruimtelijke onderbouwingen);
 • het onderhouden van contacten met diverse partijen;
 • het voeren van acquisitie gericht op het ontwikkelen van nieuwe netwerken en het ontsluiten van nieuwe opdrachtgevers.

Gewenste competenties

Je herkent jezelf als iemand die:

 • in staat is zelfstandig (grote) projecten te organiseren;
 • ervaring heeft met het oplossingsgericht samenwerken met andere disciplines en partijen/belangengroepen;
 • instaat is om creatief en oplossingsgericht te denken;
 • in bezit is van sterke communicatieve vaardigheden;
 • in bezit is van een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • kennis heeft van de natuurwetgeving in Nederland;
 • kennis heeft van (specifieke soortgroepen binnen) de Nederlandse flora en fauna;
 • in bezit van een breed netwerk;
 • in bezit is van een rijbewijs B.

 Ons aanbod

Buiting Advies biedt je een afwisselende functie met veel vrijheid en daarbij passende arbeidsvoorwaarden.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je CV met motivatie naar ronaldbuiting@buiting.nl t.a.v. Ronald Buiting.

Door Niek van Langen – projectleider SmitsRinsma

De gemeente Altena heeft zich tot doel gesteld de waterproblematiek bij piekbuien in de kern van Sleeuwijk duurzaam op te lossen. De ruimte hiervoor wordt gezocht binnen het aanwezige park met daarin een natuurijsbaan en visvijver. Voor de herinrichting van dit park is door Buiting Advies in samenwerking met Lijmbach tuin- en landschapsarchitectuur en in overeenstemming met omwonenden een definitief ontwerp opgesteld. SmitsRinsma is gevraagd om dit ontwerp, met daarin een voorstel voor meer bergingscapaciteit, te vertalen naar een concreet uitvoerbaar plan.

Uitgangspunt is om het peil in bestaande watergangen en de vijver in de komende jaren trapsgewijs met 30cm te verlagen. Daarnaast worden er retentiebekkens gerealiseerd om overtollig water op te vangen. Middels de vervanging van waterbouwkundige constructies (duikers en beschoeiing), het plaatsen van een stuw, aanbrengen van spindels en het verlengen en verbreden van watergangen ontstaat er een optimale situatie voor doorstroming en een systeem dat volledig te reguleren is. Hiermee is naast het invulling geven aan de waterproblematiek ook rekening gehouden met het gebruik door de ijs- en visvereniging.

Ook het park wordt binnen het project gerevitaliseerd. Daarbij worden onder meer de asfaltpaden gereconstrueerd, kleine bouwkundige constructies vervangen (o.a. vissteiger en ijstrap), singels gedund, bomen aangeplant en worden delen ingezaaid met kruidenmengsels.

Op dit moment vindt de aanbesteding plaats en is de verwachting dat de uitvoering in november 2020 zal starten. De oplevering is gepland voor maart 2021.