Beheerplan Goorloop Helmond

Direct ten westen van het centrum van Helmond ligt het 20 hectare grote Park Goorloop. Het hart van het park is de beek de Goorloop, een deels natuurlijk, deels gegraven waterloop. Het ontwerp, ontwikkeld en uitgewerkt door aksis landschapsarchitecten, omarmt twee gezichten van het gebied; het beekdal en het stadspark. Het beekdal herbergt beek, poelen, hooilanden en de voor het gebied kenmerkende elzensingels. Graspaden met natuurlijke beekoversteken leiden de bezoekers door dit natte landschap. Het stadspark herbergt droge voorzieningen als trap- en speelvelden, terrassen en borders. Eén van de doelsoorten voor het beekherstel, het bermpje staat model voor het beeldmerk dat onder andere terugkomt in de vorm van de kunstwerken en de kleur van het toegepaste materiaal.

 

Buiting Advies schreef voor dit fraaie park een beheerplan, met bijzondere aandacht voor ecologische waarden. Bodemgesteldheid en gradiënt van nat (kwel) naar droog, bieden kansen voor ontwikkeling van botanisch waardevolle graslanden en oeverzones. Dit vroeg zowel om maatwerk bij de inrichting als om het raken van de juiste snaar bij het beheer. Bijzonder was dat het beheerplan werd opgesteld nog voordat het park werd ingericht. Dit vereiste bij de beheerplanning een zorgvuldige afstemming met ontwerper en beheerder (gemeente), een onderbouwde voorspelling van de vegetatieontwikkeling en voldoende ruimte voor de beheerder om in te spelen op de vegetatieontwikkeling na aanleg. Tegelijkertijd bood dit een uitgelezen kans. Het formuleren van het beheer en het detailleren van het ontwerp vonden gelijktijdig plaats en konden daardoor optimaal op elkaar worden afgestemd. Het park is inmiddels ingericht en de vegetatie en beplanting zijn volop in ontwikkeling.