Beheerplan Citadelpark Gent

Het Citadelpark, het grootste stadspark van Gent, kent een typisch 19 eeuws ontwerp in romantische stijl. Het is van grote cultuurhistorische, recreatieve én botanische waarde. Het herbergt daarnaast tal van maatschappelijke functies zoals musea, een concertcentrum en een wielerbaan. Onder meer leeftijd, intensief en veranderend gebruik en de aanzienlijke toename van de bebouwde oppervlakte binnen het park vormde voor het stadsbestuur aanleiding het park een opfrisbeurt te geven. Vanwege de omvang en complexiteit van het park is gestart met het opstellen van een uitgebreide visie, een opdracht die door H+N+S landschapsarchitecten is opgepakt.

De visie, waarin de vernieuwing van het park stap voor stap gestalte wordt gegeven, vormde het vertrekpunt van enkele vervolgprojecten. Eén daarvan was het opstellen van een beheerplan voor het bijzondere en wettelijk beschermde park. In nauwe samenspraak met de landschapsarchitecten en de stuurgroep van Stad Gent, heeft Buiting Advies dit beheerplan opgesteld. In het beheerplan worden verbeeldingskaart en ontwerpgrammatica van de landschapsarchitect uitgewerkt in concrete beheerdoelen. Deze doelen zijn vervolgens vertaald naar concrete beheermaatregelen. Bijzonder is dat bij alle beheermaatregelen een nuancering is aangebracht per deelgebied. Zo wordt gegarandeerd dat de inzet van maatregelen optimaal bijdraagt in de ontwikkeling van de sfeer die in de visie per deelgebied is verbeeld.

Het Citadelpark zal in de komende jaren een flinke ontwikkeling doormaken. Omdat deze transitie naar een toekomstbestendig groengebied jaren zal duren, is in het beheerplan zowel het beheer van de huidige situatie als in de toekomstige situatie beschreven. Zo wordt geborgd dat het parkbeheer steeds planmatig en doeltreffend wordt uitgevoerd.