Biodiversiteit op defensieterreinen

Aannemingsbedrijf Jos Scholman zet zich in voor het groenbeheer op defensieterreinen. Onderdeel van de beheeropgave is het zoeken naar mogelijkheden voor het verhogen van de biodiversiteit in de terreinen. Scholman heeft Buiting Advies gevraagd in dit kader een verkenning uit te voeren van de biodiversiteitskansen op twee defensieterreinen.

Hiervoor zijn voor elk terrein het bodemtype en de bodemopbouw bestudeerd en is in beschikbare bronnen de verspreiding van karakteristieke planten en dieren in de omgeving onderzocht. Ook zijn aanknopingspunten en beperkingen in beeld gebracht die kunnen worden afgeleid van de aansluiting met het omringende landschap. Met deze kennis op zak is in beide terreinen een uitgebreide terreinstudie uitgevoerd. Van bosjes en struwelen, graslanden en bermen, oppervlaktewater en oevers zijn de karakteristieken in beeld gebracht en is bepaald op welke wijze de bijdrage aan de biodiversiteit kan worden verhoogd.

Biodiversiteitskansen

De biodiversiteitskansen verschillen sterk per terrein, voornamelijk als gevolg van de bodem: bij één van de terreinen zeeklei, bij de ander zand. Maar ook de specifieke functie van de terreinen en de landschappelijke ligging bleken van invloed. Zo zijn op één van de terreinen goede condities aanwezig voor de ontwikkeling van kruidenrijk grasland of zelfs schraalgrasland en oevervegetaties, terwijl in het andere terrein de kansen vooral liggen in het ontwikkelen van geleidelijke bosranden.

Wat voor de kansen geldt, geldt ook voor de adviezen die daarop zijn gebaseerd. Voor elk van de terreinen zijn de kansen beschreven en vertaald naar concrete, op maat gemaakte maatregelen. Daarbij zijn maatregelen beschreven die per direct in het reguliere beheer kunnen worden opgenomen, variërend van het aanpassen van het maairegime tot het dunnen van bosjes. Ook zijn adviezen opgenomen die om gerichte terreinaanpassingen vragen, zoals het herprofileren van oevers en het aanplanten van specifieke boom- en struiksoorten. Tot slot is van enkele deelgebieden een voorbeelduitwerking gemaakt waarbij gevisualiseerd is hoe met een combinatie van de voorgestelde maatregelen een aanzienlijke verhoging van de biodiversiteit kan worden bewerkstelligd.