Beheeradvies van een natuurgebied bij Boxtel

In de gemeente Boxtel ligt een kwelgebiedje dat onderdeel uit maakt van de Groene vallei. De gemeente Boxtel wil graag op de betreffende locatie een ecologisch waardevolle en visueel aantrekkelijke moerasvegetatie tot ontwikkeling laten komen. Daartoe zijn een aantal jaren geleden natuurherstelmaatregelen uitgevoerd.

Tegen de verwachting en wensen van de gemeente in verruigde het terrein snel en ontwikkelde zich een vegetatie bestaand uit riet en natte strooiselruigte. Buiting Advies werd gevraagd om te onderzoeken wat de oorzaken zijn van deze ontwikkelingen en adviezen te geven met het oog op toekomstige gewenste ontwikkelingen.

Uit het onderzoek bleek al snel dat de grond die bij het graven van de poelen vrijkwam is verspreid over de rest van het terrein. De opgebrachte laag was zeer rijk aan voedselstoffen bestond uit humeus kleiig materiaal. Door het verhogen van het terrein met dit materiaal werd het tevens moeilijker voor het kwelwater naar boven tot in de wortelzone te komen.  De bufferende werking van kwelwater op fosfaten en ijzer vindt in die zone dan ook niet plaats.

Afgraven en verwijderen van de toplaag is geen haalbare optie. Daarom wordt nu geprobeerd om middels een intensief verschralingsbeheer van maaien en afvoeren riet en ruigte om te vormen naar lagere bloemrijke vegetaties. In het veld zijn in juni 2016 vijf locaties aangewezen waar dit momenteel wordt uitgevoerd in samenwerking met Jonkers Hoveniers. Op deze locaties zijn tevens vegetatieopnames gemaakt om de ontwikkeling te kunnen volgen en het beheer te kunnen evalueren voor de komende vijf jaar.

Wij zijn erg benieuwd hoe de vegetatie zich op deze locaties gaat ontwikkelen.