Vleermuis

Ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, bosvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, watervleermuis

Mits gebruik wet natuurbescherming bestendig beheer en onderhoud gedragscode

 • Bomen met een vleermuisverblijf worden niet geveld;
 • Bomen naast bomen met een vleermuisverblijf worden niet geveld;
 • Indien bomen met een vleermuisverblijf toch dienen te worden geveld wordt eerst een ontheffing van de Wet natuurbescherming aangevraagd.
 • Er worden geen bomen in singels of lanen geveld indien daardoor een kroonafstand tussen bomen ontstaat die groter is dan 10 meter.

Dunnen in bosjes

 • In de periode 15 maart tot 15 juli worden géén boswerkzaamheden uitgevoerd in loof- en gemengd bos.
 • Bomen met holten, scheuren of spleten worden gespaard;
 • Bomen naast bomen met holten, scheuren of spleten worden gespaard;
 • Bij vellen van bomen in de nabijheid van bomen met holten, scheuren en spleten is de velrichting van zulke bomen afgericht;

Vellen van solitaire bomen of bomen in lanen

 • Bomen met holten, scheuren of spleten worden niet geveld;
 • Indien bovenstaande, neem contact op met een ecoloog.

Onderhoud en snoeien van bomen

 • Holten, scheuren en spleten in bomen worden gespaard.
 • Bomen met kraamverblijfplaatsen worden aan alle zijden beschut gehouden door een cluster van 7 tot 12 bomen te handhaven
 • Wanneer in de periode 15 maart tot 15 juli vellings- en sleepwerkzaamheden worden uitgevoerd in de buurt van een boom waarvan bekend is dat die dient als vaste rust- of verblijfplaats van vleermuizen, wordt een afstand van 25 m van die boom aangehouden;

Pas nadat is vastgesteld dat de verblijfplaatsen zijn verlaten, kan worden gestart met de werkzaamheden.

Periode waarin werkzaamheden dienen plaats te vinden

 • In geval van zomerverblijfplaats: augustus t/m maart
 • In geval van winterverblijfplaats: april t/m oktober
 • In geval van paarverblijfplaats: oktober t/m juli Indien bomen jaarrond in gebruik zijn, dienen werkzaamheden plaats te vinden in april (nog geen jongen aanwezig) of oktober (tussen paartijd en winterrust in).
 • Mogelijk kunnen bomen langs een vliegroute, die vanwege hun grootte zouden moeten wijken, niet gekapt kunnen worden maar bijvoorbeeld sterk opgesnoeid of gekandelaberd.
 • Tijdens de kwetsbare perioden, met uitzondering van de winterrustperiode (april tot en met oktober) word er geen verlichting worden toegepast tussen een half uur voor zonsondergang en een half uur na zonsopgang.