Knoflookpad

Werkzaamheden uitvoeren aan de hand van onderstaande voorwaarden, altijd in overleg met een ecoloog.

  • Maaien: niet maaien bij regenachtig weer. Minimaal 25% van de vegetatie sparen.
  • Schonen: van oktober tot half maart. De bodem bij schonen met rust laten.
  • Baggeren: van oktober tot half maart. Minimaal 25% van de slootvegetatie en water- bodem sparen. Bij overwinterende larven in het water: 50% van de slootvegetaties en waterbodem sparen.
  • Begrazen: extensieve begrazing toe laten. Vee uit voortplantingswater houden.
  • Snoeien/dunnen: geen zwaar materieel gebruiken.
  • Onderhoud waterkeringen: taluds van dijken binnen 500 meter van voortplantingswater bij regen niet berijden voor onderhoud.