Beheervisie stadsbosjes Nijmegen

Gemeente Nijmegen werkt momenteel aan meerdere plannen die een verdere uitwerking geven van de doelen als gesteld in de omgevingsvisie Nijmegen ‘Stad in beweging’. Eén van die plannen is een integrale beheervisie voor de Nijmeegse stadsbosjes. Op verzoek van gemeente Nijmegen heeft Buiting Advies voor de planvorming en het participatietraject een plan van aanpak opgesteld. In samenwerking met de gemeente hebben we vervolgens een eerste participatie-avond georganiseerd. Tijdens de goed bezochte bijeenkomst is veel informatie gegeven, maar vooral ook veel informatie opgehaald. Aanwezigen zijn uitgenodigd hun mening, ervaring en kennis te delen over meerdere onderwerpen. De waardevolle input die daarmee is verzameld is verwekt in een concept-visie. Participanten kregen aansluitend opnieuw gelegenheid daarop te reageren.

In de volgende fase zullen we de beheervisie verder concretiseren. Hiertoe worden gestelde kaders en doelen uitgewerkt naar concreet beheer en wordt per stadsbosje een beheerparagraaf opgesteld. Gemeente Nijmegen hecht grote waarde aan de betrokkenheid van haar inwoners. Daarom krijgt ook in de tweede fase van de planvorming de inbreng van omwonenden, werkgroepen en andere betrokkenen een belangrijke rol in het proces.